Program „Moja Woda” – czyli 5 tys. złotych dofinansowania dla gospodarstw domowych.

Rząd uruchomił nowy program dofinansowania pt. „Moja Woda”. Jest to dotacja przewidziana na przydomowe zbiorniki retencyjne i instalacje opadowe lub roztopowe, które pozwolą zmagazynować cenną wodę.

Inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala na walkę z suszą w Polsce. Instytucje przewidują dotację w wysokości 100 milionów złotych dla Polaków. Rozpoczęcie naboru do programu rozpoczyna się w lipcu 2020.

Program „Moja Woda” zakłada sfinansowanie 20 tys. instalacji domowej retencji. Dzięki temu Polacy zatrzymają około 1 mln metrów sześciennych wody rocznie. To duża ilość. Odciąży to także system kanalizacji oraz zniweluje ryzyko lokalnych podtopień w przypadku tzw. deszczów nawalnych.

5 tys zł – na zbiorniki betonowe (szamba), korytka i cieki wodne

Każdy właściciel gospodarstwa domowego będzie mógł starać się o dotacje do 5 tys. złotych (jednak nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.). Dotacja przewiduje wsparcie dla zakupu, montażu i uruchomienia instalacji, które pozwolą na zatrzymanie wód opadowych (które nie będą odprowadzane do systemu kanalizacji a magazynowane przez właściciela domu). Do magazynowania wody można zastosować nasze szambo betonowe, które pomieści dużą ilość wody.

Szambo betonowe jest ekonomicznym i praktycznym rozwiązaniem na magazynowanie dużych ilości wód opadowych.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na zbiorniki, ale także na system odprowadzający wodę do zbiornika magazynującego (a więc dotację otrzymamy także na korytka, rynny, cieki wodne).

Program „Moja Woda” będzie realizowany do 2024 roku. Podpisywanie umów będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024, wydatkowanie przeznaczonych środków do końca 2024.

Ministerstwo Klimatu oraz Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowują kolejne systemy dotowania retencji wsi i miast. 210 milionów złotych ma ttrafić do samorządów, które będą wspierać inwestycje mające zatrzymać wodę.

Warunki dofinansowania

1)  zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Treść programu priorytetowego:

Zobacz szczegóły programu Moja Woda

Terminy i sposób składania wniosków

Od 1.07.2020 r. Wojewodzie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Leave a Comment